Zemstav s.r.o            Kvalita

 

                                                                                                  Politika kvality

 

 

 

 

Zámerom firmy Zemstav, s.r.o. je realizovať práce v oblasti stavebnej tak, aby sa dosiahla vysoká spokojnosť zákazníka a bola zaručená dlhodobá stabilita firmy. Chceme sa stať firmou, ktorú zákazníci vyhľadávajú a budú vyhľadávať preto, lebo poskytujeme kvalitnú prácu.

 

                          Pre dosiahnutie tohto cieľa vedenie firmy stanovilo v oblasti kvality tieto zásady:

 

 

       Neustále uspokojovať požiadavky zákazníkov na kvalitu stavieb realizovaných spoločnosťou v záujme udržania dobrého mena našej spoločnosti.

 

Realizované práce vždy vykonávať v dohodnutých termínoch a v požadovanom rozsahu.  Pri realizácií stavebných prác zabezpečiť splnenie vyšpecifikovaných požiadaviek a požadovanej kvality.

 

       Zodpovednosť za trvale zlepšovanie efektívnosti systému manažérstva kvality majú všetci zamestnanci firmy.

 

       Zabezpečiť odbornú kvalifikáciu našich zamestnancov založenú na školeniach a na pravidelnom oboznamovaní sa s novými technológiami a modernými stavebnými materiálmi.

 

       Každý zamestnanec firmy musí byť presvedčený o tom, že kvalita zrealizovaných prác poskytnutých našou firmou je prvoradá a dobré meno firmy vytvárajú všetci zamestnanci.

 

       Udržať si miesto na stavebnom trhu a získavať zákazky hlavne v rámci východného Slovenska.

 

       Vytvárať a trvalo udržiavať úzku spoluprácu s dodávateľmi materiálu i služieb postavenú na základe vzájomnej dôvery a obojstrannej výhodnosti.

 

 

 

 

 

                                 Košice, 1.1.2013                                                           Igor Hajduk          

                                                                                                                            konateľ spoločnosti

 

 

 

 

                                                                                Zemstav s.r.o Košice